Tuesday, April 15, 2008

Programa Español Feria Internacional del Libro 2008

PROGRAMA ESPAÑOL FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2008
ŠPANĚLSKÝ PROGRAM NA MEZINÁRODNÍM KNIŽNÍM VELETRHU SVĚT KNIHY 2008


Výstavy
Pravé křídlo
CERVANTESOVA CENA
Cervantesova cena je nejvýznamnější literární cenou ve španělském jazyce. Byla ustanovena v roce 1975 s cílem ohodnotit tvůrčí práci španělských a hispanoamerických spisovatelů, jejichž dílo přispělo k obohacení literárního dědictví španělského jazyka. Cena se vyhlašuje koncem roku a 23. dubna, v den úmrtí Miguela de Cervantese, ji na Univerzitě v Alcalá de Henares slavnostně předávají Jejich Veličenstva španělský král a královna.
Cervantesovou cenou se mohou pochlubit nejvýznamnější španělsky píšící autoři, jejichž životopisy a díla soustřeďuje tato výstava, nabízející celkový pohled na společné literární dědictví španělsky mluvících zemí od počátků po dnešek.
// Ministerstvo kultury Španělska, Velvyslanectví Španělska v ČR, Institut Cervantes v Praze

PREMIOS CERVANTES
El Premio Cervantes es el galardón literario más importante en lengua castellana. Se convocó por primera vez en 1975 con la finalidad de reconocer la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos cuya obra haya contribuido a enriquecer el patrimonio literario en lengua española. El Premio se falla a finales de año y se entrega el 23 de abril, día del fallecimiento de Miguel de Cervantes, en la Universidad de Alcalá de Henares, por SS. MM. los Reyes de España.
Han recibido dicho premio los autores más destacados de nuestro idioma. Sus biografías y su obra han sido recogidas en esta exposición, que ofrece una panorámica general del acervo literario común de los países de habla hispana desde su inicio hasta nuestros días.
//Ministerio de Cultura de España, Embajada de España, Instituto Cervantes en Praga

čtvrtek 24. 4.
10.00 Velký sál – střední hala
Slavnostní zahájení mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2008
Za přítomnosti zástupců čestného hosta – Španělska, významných představitelů české vědy a kultury a dalších vzácných hostů ze zahraničí a ČR.
Koncertní vystoupení: José Miguel Moreno (Španělsko).
Moderuje: Miroslav Táborský

Inauguración Feria y concierto
Actuación del guitarrista José Miguel Moreno

11.00 Stánek Španělska – S201 střední hala
Slavnostní otevření stánku Španělska
Program: Oficiální projev / sklenka španělského vína
// Ministerstvo kultury Španělska, Velvyslanectví Španělska v ČR, Institut Cervantes v Praze

INAUGURACIÓN STAND de ESPAŇA
Programa: Presentación a cargo de autoridades / Copa de vino español
//Ministerio de Cultura de España, Embajada de España, Instituto Cervantes en Praga


12.00 – 18.00 Čítárna – pravé křídlo (balkon)
Dvanáct hodin četby španělsky a česky
Dvanáct hodin nepřetržitého čtení z Dona Quijota u příležitosti výročí úmrtí Miguela de Cervantese se v letošním čtvrtém ročníku spojí se čtením Výletu do Španěl Karla Čapka. Veřejné čtení se pořádá simultánně v několika městech na světě podle vzoru četby organizované v madridském Kruhu krásných umění, s nímž se naváže spojení a proběhne videokonference.
// Ministerstvo kultury Španělska, Velvyslanectví Španělska v ČR, Institut Cervantes v Praze

Doce horas de Lectura en checo y en español
Las doce horas de lectura ininterrumpida de El Quijote, con ocasión del aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, se combinará en esta cuarta edición con la obra Viaje a España de Karel Čapek. Esta lectura pública se realiza simultáneamente en distintas ciudades del mundo, inspirada en la que organiza el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con el que tendrá lugar una conexión por videoconferencia.
// Ministerio de Cultura de España, Embajada de España,, Instituto Cervantes en Praga

13.00 – 14.00 Španělský salonek – pravé křídlo (balkon vpravo)
Videokonference s madridským Kruhem krásných umění / Conexión por videoconferencia con le Círculo de Bellas Artes de Madrid
Čtou: José Mª González García; Julio Llamazares; Anna Mištinová (ČR), Rogelio Blanco, Luis Sepúlveda (Chile)
//Ministerstvo kultury Španělska, Velvyslanectví Španělska, Institut Cervantes v Praze
Spolupráce: Kruh krásných umění v Madridu / Círculo de Bellas Artes de Madrid
značka – Španělsko

13.00 - 14.50 Veletržní kino – pravé křídlo
David Trueba / Soldados de Salamina (Vojáci ze Salaminy)
literární předloha – Javier Cercas
pův.znění, Španělsko 2003
115´
//Ministerstvo kultury Španělska, Velvyslanectví Španělska, Institut Cervantes v Praze

15:00 – pravé křídlo
Zahájení výstavy “CervantesovA cenA”
Procházka dějinami udělování Cervantesovy ceny od roku 1976 dodnes kolem podobizen, textů a životopisů oceněných. Cena Miguela de Cervantes je nejvyšší ocenění tvůrčího úsilí španělských a hispanoamerických spisovatelů, jejichž dílo významně přispělo k výraznému obohacení literárního dědictví španělského jazyka.
// Ministerstvo kultury Španělska, Velvyslanectví Španělska v ČR, Institut Cervantes v Praze

Inauguración de la exposición “Los Premios Cervantes”
Un paseo por la historia de los diferentes premios Cervantes, desde 1976 hasta la actualidad a través de las imágenes, textos y biografías de los galardonados. El Premio Miguel de Cervantes es el máximo reconocimiento a la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos cuya obra haya contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario en lengua española.
//Ministerio de Cultura de España; Embajada de España; Instituto Cervantes en Praga.


značka - Španělsko
16.00 – 17.20 Literární sál – levé křídlo
Setkání překladatelů
Překlad je spolu s kvalitou původního díla základním předpokladem toho, že se literatura může stát skutečně univerzální. Tato role překladatelů není vždy spravedlivě doceněna, a právě proto je účelem tohoto kulatého stolu zdůraznit jejich význam a nabídnout jejich názory společně s názory autorů.
Účastníci: za španělskou stranu: Clara Janés a Alberto Ortiz (Španělsko),
za českou stranu: Monika Zgustová (ČR), Anežka Charvátová (ČR), Jitka Mlejnková (ČR) a Anna Tkáčová (ČR)
//Ministerstvo kultury Španělska, Velvyslanectví Španělska, Institut Cervantes v Praze
TLUMOČENO

Encuentro de traductores
Junto con la calidad de las obras, la traducción es fundamental para hacer de la literatura algo universal. Pero no siempre se reconoce en su justa medida ese papel de los traductores, a quienes se quiere dar especial relevancia con esta mesa, aportando su visión y también la de los autores.
Participantes confirmados: españoles: Clara Janés; Alberto Ortiz
checos: Monika Zgustová; Anežka Charvátová; Jitka Mlejnková; Anna Tkáčová
//Ministerio de Cultura de España; Embajada de España; Instituto Cervantes en Praga.
Traducción simultánea

POŘADY MIMO :
19:00 – Bar Krásný ztráty (Náprstkova 10, Praha 1)
Dvanáct hodin četby česky a španělsky
Pokračování nepřetržité četby v literární kavárně Krásný ztráty.
//Ministerstvo kultury Španělska, Velvyslanectví Španělska v ČR, Institut Cervantes v Praze

Doce horas de Lectura en checo y en español
Continuación de la lectura ininterrumplida en le Café Literario Krásný ztráty.
//Ministerio de Cultura de España; Embajada de España; Instituto Cervantes en Praga.


Pátek 25. 4.

10.00 – 10.50 Literární sál – levé křídlo
Literatura a nové technologie / Úloha nových technologií společenského dosahu pro šíření knihy
Příliv nových technologií společenského dosahu způsobuje historickou transformaci čtenářských zvyků: spojení čtenářů umožňuje doporučovat knihy dalším čtenářům tím, že si přes síť předávají fotografie a videa svých oblíbených autorů, přepisují životopisy svých favoritů do Wikipedie apod. Vzhledem k velkému potenciálu, který mají tyto technologie na šíření četby a podporu knihy, měla by se jimi hlouběji zabývat i odborná veřejnost.
Vystoupí: Javier Celaya (Španělsko), uvádí: Denisa Kantnerová
//Ministerstvo kultury Španělska, Velvyslanectví Španělska v ČR, Institut Cervantes v Praze
TLUMOČENO

Literatura y nuevas tecnologías / "El papel de las nuevas tecnologías sociales en la promoción del libro"
La llegada de las nuevas tecnologías sociales está generando una transformación histórica en los hábitos de lectura: los lectores participan en redes recomendando libros a otros lectores, subiendo fotos z videos de sus autores favoritos a la Red, escribiendo las biografias de sus autores preferidos en Wikipedia, etc. Dado el alto potencial que tienen estas tecnologías en el fomento de la lectura y en la promoción del libro, los profesionales del sector del libro deberían familiarizarse con ellas.
Participantes: Javier Celaya, presentador: Denisa Kantnerová
//Ministerio de Cultura de España; Embajada de España; Instituto Cervantes en Praga.
Traducción simultánea

11.00 – 11.50 Literární kavárna – pravé křídlo (balkon)
Literatura, kritika a tisk – KULATÝ STůL S LITERÁRNÍMI PUBLICISTY
Uznávaní profesionálové ze španělských a českých sdělovacích prostředků budou debatovat společně s hispanoamerickými autory o důležitém i kontroverzním vlivu sdělovacích prostředků a literární kritiky na vkus čtenářů.
Vystoupí: Fernando R. Lafuente a Manuel Rodríguez Rivero (Španělsko), Jorge Benavides (Peru), Rafael Pérez Gay (Mexiko), Alice Horáčková (Mladá fronta Dnes), Ondřej Horák (Lidové noviny).
Moderuje: Blanka Stárková
//Ministerstvo kultury Španělska, Velvyslanectví Španělska v ČR, Institut Cervantes v Praze
ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Velvyslanectvím Peru a Velvyslanectvím Mexika.
Simultánní tlumočení

“Literatura, Crítica y Prensa” - MESA DE PERIODISTAS LITERARIOS
El importante y controvertido tema de la influencia de los medios de comunicación y la crítica literaria en la creación y en los gustos de los lectores será analizado por reconocidos profesionales de los medios de España y la República Checa, así como desde la perspectiva de un autor mexicano.
Participantes: españoles: Fernando R. Lafuente; Manuel Rodríguez Rivero; checos: Alice Horáčková (Mladá fronta Dnes); Ondřej Horák (Lidové noviny); Hispanoamericanos: Jorge Benavides (Perú), Rafael Pérez Gay (México)
Moderador: Blanka Stárková
Organizadores: Ministerio de Cultura de España; Embajada de España; Instituto Cervantes en Praga.
Colaboradores: Ministerio de Cultura de la R. Checa, Embajada del Perú; Embajada de México
Traducción simultánea

12.00 – 12.50 Literární kavárna – pravé křídlo (balkon)
Literatura a divadlo
Diskuze významných dramatiků Sergi Belbela (Španělsko) a Edurda Rovnera (Argentina) na téma, zda divadlo je či není literatura. Pokusí se pokusí analyzovat původ tohoto rozlišování, a to s ohledem na různá divadelní a kulturní hnutí, a také názorně ukázat současnou potřebu přehodnocení a redefinice termínu „divadelní“.
Moderuje Ivory Rodríguez.
// Velvyslanectví Argentiny v ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo kultury Španělska, Velvyslanectví Španělska, Institut Cervantes v Praze
TLUMOČENO

LITERATURA Y TEATRO
Discusión de dos importantes autores de piezas teatrales, Sergi Belbel(Esp.) y Eduardo Rovner (Argentina), acerca del tema si el teatro puedeser considerado también literatura, o no. Los participantes van a tratarde analizar el origen de la diferenciación, teniendo en cuenta variosmovimientos culturales y teatrales, y también van a demostrar laurgencia de revaluar y redefinir el término "teatral".Modera Ivory Rodríguez.
//Ministerio de Cultura de España; Embajada de España; Instituto Cervantes en Praga, Ministerio de Cultura de la R. Checa
Traducción simultánea


16.00 – 16.50 Literární sál – levé křídlo
PŘEDNÁŠKA o podpoře ČETBY /
Conferencia sobre promoción de la lectura
NA ŘADĚ JSOU ČTENÁŘI
Statistiky četby nabízejí rok co rok přehled: nikdy se ve Španělsku tolik nečetlo, nikdy nebyla čtenářská obec tak rozsáhlá a tak stabilní. Veřejné instituce, pověřené podporou četby, musí v dnešní době věnovat pozornost nejen množství čtenářů, ale i jejich kvalitě; je potřeba garantovat každodenní četbu, péči o čtenáře tradičně opomíjeného a je tu i chvíle pro pochopení a využití nových modelů čtení, s kterými přichází současná společnost.
TLUMOČeNO
Vystoupí: Luis Sáez Delgado, uvádí: PhDr. Mária Vučková
// Autonomní vláda Extremadury, Velvyslanectví Španělska, Institut Cervantes v Praze

EL MOMENTO DE LOS LECTORES
Los índices de lectura ofrecen, año tras año, una evidencia: nunca se ha leído tanto en España, nunca la sociedad lectoral había sido tan amplia y estable. Ahora, las administraciones públicas encargadas del fomento de la lectura deben atender no sólo a la cantidad de los lectores, sino también a su calidad; es el momento de garantizar la presencia cotidiana de la lectura, el cuidado de los lectores tradicionalmente olvidados o invisibles y, también, es el momento de entender y aprovechar los nuevos modelos de lectura que la sociedad de la información propone.
Traducción simultánea
Participantes: Luis Sáez Delgado, Presentador: Mária Vučková
// Junta de Extremadura, Embajada de España; Instituto Cervantes en Praga.


17.00 – 18.20 Velký sál – střední hala
Kulatý stůl “Láska a vášeň v literatuře”
Španělští a hispanoameričtí autoři budou mluvit o tématu lásky a vášně v literatuře, které navrhli organizátoři veletrhu jako specificky “hispánské”, neboť tryská ze španělských literárních mýtů, hluboce zakořeněných ve světové literatuře.
Účastníci: Sergi Belbel, Alfredo Conde, Clara Janés a Julio Llamazares (Španělsko);
Héctor Orestes Aguilar (Mexiko), Leyla Bartet (Peru) a Luis Sepúlveda (Chile). Moderuje: Filip Kanda
//Ministerstvo kultury Španělska, Velvyslanectví Španělska v ČR, Institut Cervantes v Praze
ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Velvyslanectvím Mexika, Velvyslanectvím Peru a Velvyslanectvím Chile.
TLUMOČENO

Mesa “Amor y pasión en Literatura”
Autores españoles e iberoamericanos abordarán el tema del amor y pasión en la literatura, propuesto por la Feria como tema especialmente “hispánico”, pues brota de mitos literarios españoles profundamente arraigados en la literatura universal.
Participantes confirmados: españoles: Sergi Belbel; Alfredo Conde; Clara Janés; Julio Llamazares, hispanoamericanos: Héctor Orestes Aguilar (México); Leyla Bartet (Perú); Luis Sepúlveda (Chile). Moderador: Filip Kanda
//Ministerio de Cultura de España; Embajada de España; Instituto Cervantes en Praga.\Colaboradores: Ministerio de Cultura de la R. Checa; Embajada de México; Embajada del Perú; Embajada de Chile.
Traducción simultánea

MIMO

VIOLA
Národní třída 7, Praha 1

20.00
Večer poezie
pořad věnovaný poezii ve španělském jazyce u příležitosti účasti Španělska jako čestného hosta na knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2008.
Účinkují: Clara Janés (Španělsko), Andrés Sánchez Robayna (Španělsko), Julieta Dobles (Kostarika), Ricardo Sumalavia (Peru). Moderuje: Ramón Machón
Pořad se koná v českém a španělském jazyce.
// Ministerstvo kultury Španělska, Velvyslanectví Španělska, Institut Cervantes v Praze
ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Velvyslanectvím Kostariky a Velvyslanectvím Peru.
Tlumočeno
Vstup volný

Velada poética Participantes: - españoles: Clara Janés; Andrés Sánchez Robayna, hispanoamericanos: Julieta Dobles (Costa Rica); Ricardo Sumalavia (Perú), Presentador: Ramón Machón
Organizadores: Ministerio de Cultura de España; Embajada de España; Instituto Cervantes en Praga. Colaboradores: Ministerio de Cultura de la R. Checa; Embajada de Costa Rica; Embajada del Perú


sobota 26. 4.

10.00 – 11.50 Veletržní kino – pravé křídlo
10.00 - 11.20
Morir (O no) /Zemřít (nebo ne)/
Režie:Ventura Pons, pův.znění, Španělsko1999, 90´
Literární předloha: Sergi Belbel
//Ministerstvo kultury Španělska, Velvyslanectví Španělska v ČR a Institut Cervantes v Praze
značka - Španělsko
11.20 - 11.50 Veletržní kino – pravé křídlo
Sergi Belbel (Španělsko) – beseda k filmu
//Ministerstvo kultury Španělska, Velvyslanectví Španělska v ČR a Institut Cervantes v Praze
TLUMOČENO


13.00 – 13.50 Literární sál – levé křídlo
Konference o dětské literatuře
Beseda o dětské literatuře ve Španělsku a v České republice. Účinkují: Jordi Serra i Fabra (Španělsko) a Marcella Marboe (ČR)
// Ministerstvo kultury Španělska, Velvyslanectví Španělska v ČR, Institut Cervantes v Praze.
tlumočeno

Conferencia Literatura Infantil
Encuentro sobre la literatura infantil en España y en la República Checa
Participante: españoles: Jordi Serra i Fabra; checos: Marcella Marboe
// Ministerio de Cultura de España; Embajada de España; Instituto Cervantes en Praga.
Traducción simultánea

14:00 - stánek Španělska S201 (střední hala)
Povídej pohádku
Dramatizace nejznámějších tradičních lidových pohádek Španělska, jako je například Paleček, Diamantový pták, Tři bratři apod.
// Ministerstvo kultury Španělska, Velvyslanectví Španělska, Institut Cervantes v Praze.

Cuentacuentos
Dramatización de algunos de los cuentos más representativos de la tradición popular española, como “Pulgarcito”, “El pájaro de los diamantes”, o “Los tres hermanos”, entre otros.
//Ministerio de Cultura de España; Embajada de España; Instituto Cervantes en Praga.


15.00 – 16.50 Literární sál – levé křídlo
Kulatý stůl prozaiků - Příběhy, fikce a vyprávění
Dva představitelé nejlepší současné španělské literatury, překládaní do mnoha evropských jazyků – Vila-Matas nedávno i do češtiny – budou debatovat s českými a iberoamerickými autory o svém pojetí literární tvorby, fikce a metaliteratury.
Účastníci: Španělé: Julio Llamazares; Enrique Vila-Matas; Češi: Karel Kuna ; Arnošt Lustig
Hispanoameričani: Carlos Herrera (Peru); Luis Sepúlveda (Chile).
Moderuje: Anežka Charvátová
//Ministerstvo kultury Španělska, Velvyslanectví Španělska, Institut Cervantes v Praze
ve spolupráci s Ministertsvem kultury ČR, Velvyslanectvím Peru a Velvyslanectvím Chile
TLUMOČENO

Mesa de Narrativa - “Historia, Ficción y Narración”
Dos representantes de la mejor literatura española contemporánea, traducidos a varias lenguas europeas –recientemente al checo en el caso de Vila-Matas- compartirán con autores checos e iberoamericanos su visión de la creación literaria, la ficción y la metaliteratura.
Participantes: españoles: Julio Llamazares; Enrique Vila-Matas; checos: Karel Kuna, Arnošt Lustig, hispanoamericanos: Carlos Herrera (Perú), Luis Sepúlveda (Chile). Moderadora: Anežka Charvátová
//Ministerio de Cultura de España; Embajada de España; Instituto Cervantes en Praga.
Colaboradores: Ministerio de Cultura de la R. Checa, Embajada del Perú; Embajada de Chile
Traducción simultánea

Neděle 27. 4.
11:00 - stánek Španělska S201 (střední hala)
Povídej pohádku
Dramatizace nejznámějších tradičních lidových pohádek Španělska, jako je například Paleček, Diamantový pták, Tři bratři apod.
// Ministerstvo kultury Španělska, Velvyslanectví Španělska, Institut Cervantes v Praze.

Cuentacuentos
Dramatización de algunos de los cuentos más representativos de la tradición popular española, como “Pulgarcito”, “El pájaro de los diamantes”, o “Los tres hermanos”, entre otros.
//Ministerio de Cultura de España; Embajada de España; Instituto Cervantes en Praga.


------
DALŠÍ POŘADY VĚNOVANÉ ŠPANĚLSKU A ŠPANĚLSKY PSANÉ LITERATUŘE
Otras actividades dedicadas a España y a la literatura en español


STÁLÉ PROGRAMY NA VÝSTAVIŠTI / Programa permanente de la Feria
střední hala / hall central
Španělsky psaná literatura v českých překladech
//Svět knihy, s.r.o. a Městská knihovna v Praze


čtvrtek 24. 4.
14.00 – 14.50 Literární sál – levé křídlo
Život a dílo Jorge Luise Borgese
Setkání s paní Marií Kodama, manželkou významného argentinského básníka a spisovatele světového významu a s panem Rolando Costa Picazo. Moderováno. Pořad ve španělštině.
//Velvyslanectví Argentiny v ČR a MK ČR
Tlumočeno
14.00 – 14.50 Sala de Literatura - ala de la izquierda
Vida y obra de Jorge Luis Borges
Encuentro con María Kodama, esposa del mundialmente famoso poeta y escritor argentino y con Rolando Costa Picazo. Actividad en español.
//Embajada de Argentina y Ministerio de Cultura de la Rep.Checa
Traducción simultánea

15.00 – 15.50 Komorní sál – pravé křídlo (balkon)
Španělé a Čechy – duchovní drama v 16. a 17. stoletíŠpanělsko je zemí, která v 16. a 17. století byla vůdčí mocností světa. Jako taková hluboce zasáhla za třicetileté války do osudů Evropy a českých zemí. O těchto souvislostech promluví hispanista doc.dr. Josef Forbelský, autor knihy Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století. Posluchači si mohou připomenout střety kultur, v nichž se rodila moderní Evropa. A také tehdejší válečníky, jakými byli Albrecht z Valdštejna a jeho protihráč Španěl Baltasar de Marradas.// Vyšehrad
15.00 – 15.50 Sala de cámara – ala de la derecha (balcón)
Los españoles y Bohemia - drama espiritual de los siglos XVI y XVII
España, país invitado de la Feria del Libro de este año era una potencia mundial en los siglos XVI y XVII y tuvo una gran influencia en los acontecimientos checos y europeos durante la Guerra de los 30 años. El Dr. Josef Forbelský, hispanista y autor del libro Los españoles, el Imperio y Bohemia en los siglos XVI y XVII nos acercará e ese contexto y recordará el choque de culturas del cual nació la Europa moderna. Recordará también a los protagonistas de aquella guerra, Albrecht de Walenstein y a su rival Baltasar de Marradas.
// Vyšehrad

17.00 stánek P 611 – pravé křídlo
Miloslav Uličný
čte ze svých překladů Garcíi Lorcy (Cikánské romance) a z knihy svých veršů Šesté prokázání.
// PEN klub
17.00 stand P 611 – ala de la derecha
Miloslav Uličný
leerá fragmentos de sus traducciones de García Lorca (Romancero gitano) y de su libro de poesía Šesté prokázání.
// PEN klub

17.30 – 18.50 Literární sál – levé křídlo
Literatury Španělska a Latinské Ameriky ve světě
Literatury Španělska a Latinské Ameriky měly v určitých obdobích významný dopad na rozvoj světové literární tvorby. Básníci jako Federico García Lorca, Pablo Neruda a Octavio Paz patří dnes ke klasikům moderní světové poezie, zatímco dílo prozaiků jako Gabriel García Márquez a Mario Vargas Llosa vyvolalo v 60. letech nebývalý zájem o jihoamerickou literární tvorbu. Jak si však stojí literatury Španělska a Latinské Ameriky na světové scéně dnes? Jaké změny přinesly literatury autonomních regionů Španělska na jedné straně a nové hispánské hlasy, které se dostaly ke slovu ve Spojených Státech? Které knihy oslovují dnešní čtenáře a proč? A jaký vliv má na ediční plány evropských nakladatelství ekonomická a kulturní globalizace?
Moderuje: Mercedes Monmany de la Torre (Španělsko)
Účastníci: Anežka Charvátová (ČR), Anna Housková (ČR), Amanda Hopkinson (Velká Británie), Márta Patak (Maďarsko), Tomasz Pindel (Polsko), Simona Škrabec (Španělsko). Překlad do španělštiny, angličtiny a češtiny.
//Literature Across Frontiers
TLUMOČENO
17.30 – 18.50 Sala de Literatura – ala de la izquierda
Literaturas de España y América Latina en el mundo
Las literaturas española y latinoamericana han tenido una gran influencia en el desarrollo de la creación literaria mundial. Poetas como Federico García Lorca, Octavio Paz o Pablo Neruda son hoy clásicos de la poesía moderna. En el campo de la narrativa, las obras de Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa despertaron en los años 60 un enorme interés por la literatura hispanoamericana. ¿Cuál es la imagen de estas literaturas en la escena mundial actual? ¿Qué cambios han aportado las literaturas de las diferentes Comunidades Autónomas españolas por una parte, y por otra, las nuevas voces hispanas de los Estados Unidos? ¿Qué libros atraen al lector actual y por qué? ¿Qué influencia tiene la globalización económica y cultural en los planes de las publicaciones de las editoriales europeas?
Moderado por: Mercedes Monmany de la Torre (España)
Participantes: Anežka Charvátová (Rep.Checa), Anna Housková (Rep.Checa), Amanda Hopkinson (Reino Unido), Márta Patak (Hungría), Tomasz Pindel (Polonia), Simona Škrabec (España - Cataluña)
//Literature Across Frontiers.
TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA


11.30 – 12.30 stánek P 202 (pravé křídlo)
Dobytí a osvobození Latinské Ameriky – prezentace knihy
Monografie Jiřího Kunce a Ivo Bartečka pojednává ve srovnávací podobě o dobytí amerického kontinentu iberskými mocnostmi v 16. století a o dobytí samostatnosti v 19. století. Knihu představí prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
// Univerzita Palackého v Olomouci - vydavatelství
11.30 – 12.30 stand P 202 (ala de la derecha)
Conquista y liberación de América Latina – presentación de libro
Monografía de Jiří Kunec e Ivo Barteček que trata de la conquista del continente americano en el siglo XVI por las potencias ibéricas y del proceso de independización en el siglo XIX. Libro presentado por la Prof. Dr. Vladimíra Dvořáková.
// Editorial de la Universidad de Palacký en Olomouc

12.00 – 12.50 Komorní sál – pravé křídlo (balkon)
Katalánská kultura
Katalánská kultura byla čestným hostem knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2007. Ale co znamená být čestným hostem ve Frankfurtu pro autory a nakladatele? Jaký to má pro danou literaturu přínos? Carles Torner, zodpovědný za Katalánský literární program ve Frankfurtu 2007 a spisovatelky Simona Skrabec a Monika Zgustová, které byly členkami literární delegace, diskutují o této problematice společně s Carlesem Tornerem.
// Institut Ramon Llull TLUMOČENO
Pořad v anglickém jazyce
12.00 – 12.50 Sala de cámara – ala derecha (balcón)
La cultura catalana
La cultura catalana fue la invitada de honor de la feria del libro de Fráncfort en 2007. ¿Qué ha significado este hecho para los escritores y para las editoriales catalanas? Carles Torner, responsable del Programa literario catalán en Fráncfort y las escritoras Simona Skrabec y Monika Zgustová, miembros de la delegación literaria, hablarán sobre este tema.
// Institut Ramón LlullTRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
Actividad en inglés

13.30 - 14.50 Veletržní kino – pravé křídlo
Krvavá svatba
Režie: Carlos Saura, původ.znění s angl.titulky, Španělsko/Francie 1981, 67´
Literární předloha: Federico García Lorca
// Svět knihy, s.r.o. a FAMA
13.30 - 14.50 Sala de cine – ala de la derecha
Bodas de sangre
Dirección: Carlos Saura, versión original con subtítulos en iglés, España/Francia 1981, 67´
Basada en la obra de Federico García Lorca
// Svět knihy, s.r.o. a FAMA

14.00 – 14.50 Komorní sál – pravé křídlo (balkon)
Román do šuplíku – literární soutěž kubánských opozičních autorů
Dle slov Fidela Castra není na Kubě zakázaných knih. Realita a propaganda jsou dvě rozdílné věci, a tak představujeme vítěze literární soutěže pro Kubánce žijící na Ostrově, jejichž díla nemohla být na Kubě zveřejněna. České ukázky čte Jan Ruml, španělské Carlos González, dále účinkují Berta Mexidor (zakladatelka Hnutí nezávislých knihoven), Anežka Charvátová (Garamond), zástupci Libri Prohibiti a zástupci poroty soutěže.
// Libri Prohibiti, o.s.
14.00 – 14.50 Sala de cámara – ala de la derecha (balcón)
Novela "para no publicar" - concurso literario de autores cubanos en la oposición
Según Fidel Castro no hay libros prohibidos en Cuba. La realidad y la propaganda son dos cosas distintas. Presentación de los premiados en este concurso en el que participan autores cubanos que viven en la isla y cuyas obras no han podido ser publicadas. Lectura de fragmentos en checo a cargo de Jan Ruml, lectura en español a cargo de Carlos González. Otros participantes: Berta Mexidor (fundadora de Bibliotecas Independientes de Cuba), Anežka Charvátová (Garamond), representantes de Libri Prohibiti y representantes del jurado del concurso.
// Libri Prohibiti, o.s.

sobota 26. 4.
11.00 – 11.50 Literární sál – levé křídlo
Současná peruánská literatura
Peruánští spisovatelé na veletrhu: Jorge Eduardo Benavides, Leyla Bartetová, Carlos Herrera, Teresa Ruiz Rosasová, Ricardo Sumalavia. Moderuje Anna Housková.
Pořad ve španělštině.
//velvyslanectví Peru v ČR a MK ČR
Tlumočeno
11.00 – 11.50 Sala de Literatura – ala de la derecha
Literatura peruana contemporánea
Escritores peruanos en la feria: Jorge Eduardo Benavides, Leyla Bartet, Carlos Herrera, Teresa Ruiz Rosas, Ricardo Sumalavia.
Charla moderada.
Actividad en español.
//Embajada de Perú en la Rep.Checa, Ministerio de Cultura de la Rep.Checa
TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA


11.30 stánek P 611 – pravé křídlo
Adriana Krásová – prezentace projektu
Celoroční projekt Českého centra Madrid s pracovním názvem Literární výlety do Španěl je zaměřen na prezentaci současné české literatury ve Španělsku.
// PEN klub
11.30 stand P 611 – ala de la derecha
Adriana Krásová – presentación del proyecto
Presentación de Viajes literarios a España, proyecto basado en la presentación de la literatura contemporánea checa en España, a cargo del Centro Checo de Madrid.
// PEN klub

12.00 – 12.50 Literární sál – levé křídlo
Španělský rok na Vltavě
Po celý letošní rok uvádí ČRo 3 - Vltava Španělský rok: programový projekt zaměřený na španělskou kulturu a umění. Hudba, literatura, ale i cestování, výtvarné umění, historie, film a také česko-španělské kulturní vztahy a vazby - to jsou letošní témata Vltavy. V programu na Světě knihy bude znít především flamenco: hrát bude kytarové duo Persepolis - Stanislav Barek a Shahab Tolouie a můžeme se těšit i na taneční kreace. Programem provede Blanka Stárková.
//ČRo – Vltava
12.00 – 12.50 Sala de literatura – ala de la izquierda
Año español en Vltava
La emisora de la Radio Checa 3 - Vltava ha preparado un proyecto dedicado a la cultura y arte españoles, con programas emitidos a lo largo de todo este año, llamado Año español. La música, la literatura, así como el turismo, las artes plásticas, la historia, el cine y las relaciones culturales checo-españolas - todos estos temas estarán presentes en esta emisora. En la feria podremos escuchar flamenco a cargo del dúo de guitarra Persepolis - Stanislav Barek y Shahab Tolouie y ver una muestra de baile flamenco. Programa presentado por Blanka Stárková.
// La Radio Checa 3 - Vltava


13.00 – 14.20 Čítárna – pravé křídlo (balkon)
Tvůrčí psaní ve Španělsku – kulatý stůl
S hosty ze španělských škol tvůrčího psaní, barcelonské Escola d’Escriptura (Muriel Villanueva i Perarnau) a madridské Escuela de Escritores (Javier Sagarna a Daniel Saavedra), hovoří Mariana Housková.
// Literární akademie
TLUMOČENO
13.00 – 14.20 Sala de lectura – ala de la derecha (balcón)
Escritura creativa en España - mesa redonda
Mariana Housková (Academia Literaria) habla con los representantes de las escuelas españolas de escritura creativa, de la barcelonesa Escola d’Escriptura (Muriel Villanueva i Perarnau) y de la madrileña Escuela de Escritores (Javier Sagarna y Daniel Saavedra).
// Academia Literaria
TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

17.15 stánek L 304 (levé křídlo)
Luis Sepúlveda – autogramiáda
Autogramiáda známého chilského spisovatele, který bude podepisovat knihy vydané nakladatelstvím Julius Zirkus Patagonský expres a Sbohem, pampo.
//Garamond a Julius Zirkus
17.15 stand L 304 (ala de la izquierda)
Luis Sepúlveda – firma de libros
Firma de libros del conocido escritor chileno. Luis Sepúlveda firmará sus libros traducidos al checo y editados por Julius Zirkus: Patagonský expres y Sbohem, pampo.
//Garamond, Julius Zirkus


18.00 – 18.50 Literární sál – levé křídlo
Žena – spisovatelka v současné Latinské Americe
Spisovatelky Julieta Doblesová (Kostarika) a Tereza Ruiz Rosasová (Peru) budou diskutovat o svém specifickém pojetí literární tvorby, svých zkušenostech a názorech na situaci žen v současné latinskoamerické společnosti a jak se toto "ženské" vnímání současné společnosti odráží v jejich tvorbě.
//Velvyslanectví Kostariky, Velvyslanectví Peru v ČR a MK ČR
TLUMOČENO
18.00 – 18.50 Sala de literatura – ala izquierda
La mujer-escritora en la América Latina actual
Las escritoras Julieta Dobles (Costa Rica) y Teresa Ruiz Rosas (Perú) hablarán de su percepción sobre la creación literaria, de sus experiencias y opiniones sobre la situación de mujeres en la sociedad latinoamericana de hoy y de cómo se refleja esta percepción "femenina" de la realidad en su escritura.
//Embajada de Costa Rica, Embjada de Perú en la Rep.Checa y el Ministerio de Cultura de la Rep.Checa
TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

Literární café a knihkupectví Fra
Šafaříkova 15, 120 00 Praha 2

19.00
Andrés Sánchez Robayna: V těle světa
Čtení u příležitosti vydání básnické sbírky jednoho z nejvýznamnějších současných španělských básníků.
// Fra a Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci se Světem knihy, s.r.o.
19.00
Andrés Sánchez Robayna: V těle světa
Lectura con ocasión de la edición checa de poesías de este autor, uno de los poetas contemporáneos más importantes.
// Fra a Ministerio de Cultura de la Rep.Checa en colaboración con la Feria del Libro


neděle 27. 4.
10.00 – 11.20 Veletržní kino – pravé křídlo
Špatná výchova
Režie: Pedro Almodóvar, Španělsko 2004, 105´
//Svět knihy, s.r.o. a FAMA
10.00 - 11.20 Sala de cine – ala de la derecha
La mala educación
Dirección: Pedro Almodóvar, España 2004, 105´
//Svět knihy, s.r.o. a FAMA

13.00 – 13.50 Literární sál – levé křídlo
Trny Lorcy / Espinas de Lorca
Dramatické čtení: koláž z divadelních her, básní a dopisních textů Federica Garcíi Lorcy doprovázená živou hudbou a tancem.
Účinkující: Diana Šoltýsová, Jana Haluková-La Chiri, Stanislav Kohútek-Morenito de Triana, Eufrasio Lucena-Muñoz.
Režie: Martin Vokoun.
// Svět knihy, s.r.o.

13.00 – 13.50 Literární sál – levé křídlo
Espinas de Lorca
Lectura dramatizada de textos teatrales, poéticos y espistolares de Federico García Lorca con música en vivo y baile.
Intérpretes: Diana Šoltýsová, Jana Haluková-La Chiri, Stanislav Kohútek-Morenito de Triana, Eufrasio Lucena-Muñoz.
Dirección: Martin Vokoun.
// Svět knihy, s.r.o.